མ་ངོས།>>གསར་འགྱུར།>>སྲིད་དོན།
ཏིང་གཡས་ཤན་གྱིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།
ཉིན་ཤས་གོང་། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་ཏིང་གཡས་ཤན་གྱིས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ང...
ཏིང་གཡས་ཤན་ནས་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་རིམ་གཉིས་ཏང་ཙུའི་རིག་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་ཚོཌ་ཆུང་གི་ད་ལོའི་སློབ་སྦྱོང་ཚོཌ་...
ཉེ་དུས། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་ཏིང་གཡས་ཤན་གྱིས། ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་རིམ་གཉིས་ཏང་ཙུའི་རིག་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་ལྟ...
ཀྲོང་ཡན་གྱིས་དུས་ཆེན་རིང་གི་ཁྲོམ་རའི་ཚོང་ཟོག་མཁོ་སྤྲོད་དང་བཟའ་བཅའི་བདེ་འཇཌ་ཐད་རྟོག་ཞིབ་གནང་།
ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཟའ་བཅའ་བདེ་འཇགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཀྲོང་ཡན་གྱིས། ཉིན་ཤས་...
ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བཀོད་འདོམས་པུས་བརྙན་ལམ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།
ཉེ་དུས། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བཀོད་འདོམས་པུས་བརྙན་ལམ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས། རྒྱལ་ཁ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་ལེན་པའི་དུས་མཚམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཆེ་མོའི་བདེ་སྲུང་དང་བརྟན་...
རང་ལྗོངས་ཀྱིས་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་ཁག་གཉིས་པའི་སྐོར་བསྐྱོད་མཛུབ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་སྦྱོང་བརྡར་ཚོགས་འདུ་...
སྤྱི་ཚེས ༡༡ ཉིན། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཁག་གཉིས་པའི་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁྲི་ཡིད་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོའི་སྐོར་བསྐྱོད་མཛུབ...
ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁྲི་ཡིད་ལ་བརྟན་པོ་འཆང་ཞེས་པའི་སློབ་གསོ་རང་ལྗོངས་སུ་སྤེལ་ཚུལ་ཐད་ཀྲུང་དབྱང་ས...
ཉིན་ཤས་གོང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྐོར་སྐྱོད་ལྟ་སྐུལ་མཛུབ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་པས་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མི་བརྗེད་པར་འགན་འཁྲི་ཡིད་ལ་བརྟན་པོ་འཆང་ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་ག...
བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྷ་སར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོཌ་ཨའོ་མན་འཐུས་མིའི་བོད་བསྐྱོད་རྟོག་ཞིབ་ཚོཌ་ཆུང་དང་མཇལ་འ...
ཉེ་དུས། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྷ་སར། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འ...
ཀྲོང་ཡན་གྱིས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཁོར་རྒྱུག་དབྱེ་ཞིབ་བཀོད་གཏོང་བརྙན་འཕྲིན་ཁ་པར་ཚོཌ་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།
སྤྱི་ཚེས ༡༠ ཉིན། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཀྲོང་ཡན་གྱིས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ད་ལོའི་སྤྱི་ཟླ ༡ པོ་ནས ༨ པ་བར་གྱི་དཔལ་འ...
བརྙན་མཐོང་གསར་འགྱུར།
རླུང་འཕྲིན་གསར་འགྱུར།