གཏོང་བ།  བོད་ཀྱི་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་ཁག་གིས་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་བའི་དུས་ལ་བསུ་བ་ཞུ་བཞིན་པ།
 

  ཡུལ་སྐོར་དུ་ཡོང་མཁན་མང་བའི་དུས་ཚིགས་ཤར་གྲབས་ཡོད་པ་དང་བསྟུན་ནས། རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་ཁག་གིས་ཡུལ་སྐོར་བ་སྣེ་ལེན་ཞུ་བའི་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ལེགས་སུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། །
ལོགས་སུ་ཉར་བ།