གཏོང་བ།  ལྔ་གཅིག་ངལ་གསོའི་རིང་ཡུལ་སྐོར་བ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་རིག་གནས་ལ་མྱོང་རོལ་བྱེད་པ།
 

  ལྔ་གཅིག་ངལ་གསོའི་རིང་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་ཡུལ་སྐོར་བ་ཚོས་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རང་ལྗོངས་སུ་ཡང་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་བའི་དུས་སུ་སླེབས་པ་རེད།།
ལོགས་སུ་ཉར་བ།