ནང་དོན་རྒྱས་པ།

གསར་སྐྱེས་གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་གི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་རེ་སྒུག་མི་འགྱངས་པར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

2013-10-23 00:00      ཡོངས་ཁུངས།:      རྩོམ་པོ།: ལོགས་སུ་ཉར་བ།:  

   ཉེ་སྔོན།  བོད་ཀྱི་གསར་སྐྱེས་གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་གི་གླུ་གཞས་དྲན་བྱུང་ཞེས་པ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་དུས་མཉམ་དུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། དེ་ནི་གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་གིས་ཁོང་གི་ཚེ་ལས་འདས་པའི་ཕུ་བོ་ལ་རྗེས་དྲན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པའི་གླུ་གཞས་གསར་བ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ལོ ༢༠༠༩ ལོ་ནས ༢༠༡༠ ལོའི་བར་དུ་གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་གིས་སྔ་གཞུག་ཏུ་དྲན་གདུང་དང་།  ཞི་བདེའི་ལམ་བུ།  འགྱུར་མེད་ཀྱི་བསམ་པ་སོགས་གླུ་གཞས་ལྔ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ནས་ཀུན་གྱིས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་རེད། ད་ལོར་ཁོང་གི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་རེ་སྒུག་ཅེས་པ་གསར་དུ་བརྩམས་ཤིང་།  ཟླ ༣ པའི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།  གླུ་གཞས་དྲན་བྱུང་ཞེས་པའང་ཆེད་བསྒྲིགས་དེའི་ཁྲོད་དུ་བཞག་འདུག


གླུ་རོགས་མཉམ་སྤྱོད།

གླུ་གཞས་གླེང་མོལ།
རྙིང་རྗེ་པོ་ལ
ནམ་མཁའི་ལྷ་མོ་ཟེར་བའི་གླུ་གཞས་འདེ་རྔོ་ནས་སྙན་པོ་འདུག
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམ...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམས།མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམ...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམས།མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམ...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམས།མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམ...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམས།མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམ...
མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི་དྲི་མེད་ཀྱི་སེམས་ཁམས།མེ་ཏོག་ཚན་སྡེབ་ཀྱི...